Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju.

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in Fakultete za management in pravo MLC Ljubljana ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju«
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja. Kot preostali udeleženci boste prejeli dostop do on-line priročnika in video seminarjev, ki so del študijskega gradiva.

Komu je namenjen

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju.

DODATNE UGODNOSTI IZOBRAŽEVANJA
• širitev socialnih kontaktov med udeleženci in kolegi v stroki
• zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavatelji, možnost individualnega svetovanja
• več predavateljev zagotavlja še dodatno kakovost izobraževanja, z možnostjo poglobljene obravnave izbranega področja
• certifikat je izdan na podlagi potrjenega znanja, strokovni garant izobraževanja je Fakulteta za management in pravo, MLC Ljubljana

Iz programa seminarja

1. MODUL: Zakonska podlaga

Predavateljica:Majda Gominšek

Termin: 09. 05. 2019 9.00 – 11.30

V modulu bodo zajeti:

 • zakonska podlaga, ki jo moramo upoštevati pri vodenju računovodstva v javnem sektorju,
 • pomen računovodstva ter katere so razlike pri vodenju računovodstva v javnem sektorju, od gospodarstva,
 • osnovni pojmi, s katerimi se srečujemo v računovodstvu javnega sektorja
 • vrste proračunskih uporabnikov in njihove razlike

2. MODUL: Izkazovanje opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Predavateljica:Majda Gominšek
Termin: 09. 05. 2019 12.15 – 15.00

V modulu bodo zajeti:

 • zakonska podlaga,
 • posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih,
 • izkazovanje v poslovnih knjigah,
 • opredelitev OOS in neop. OS,
 • evidence – poslovne knjige, knjigovodske listine in davčne evidence,
 • izkazovanje,
 • pravila vrednotenja,
 • amortizacija in pokrivanje stroškov amortizacije,
 • obveznosti do virov sredstev,
 • praktični primeri v zvezi s pridobitvijo sredstev ter po virih financiranja.

3. MODUL: Obračunavanje plač – delovnopravni vidik

Predavateljica:Breda Koren
Termin: 16. 05. 2019 9.00 – 11.30

Delovno pravo za računovodje v javnem sektorju. Pomembno za pravilen obračun

plač zaposlenih v javnem sektorju – posredni uporabniki javnih sredstev.

 • določitev plače, sprememba plače-pogodba o zaposlitvi,
 • dodatki, delovna uspešnost,
 • napredovanje v plačne razrede in nazive,
 • sprememba delovnega mesta, pridobitev naziva,
 • sprememba delodajalca,

4. MODUL – Obračunavanje plač – računovodski vidik

Predavateljica: Majda Gominšek
Termin: 16. 05. 2019 med 12.15 – 15.00

V modulu bodo zajeti:

 • prikaz posameznih obračunov: plač, AH, podjemne pogodbe, sejnine, določitev višin povračil v skladu s predpisi (ZUJF, kolektivne pogodbe),
 • izkazovanje stroškov v poslovnih knjigah tako, da je iz evidenc in na podlagi sodil mogoče ugotoviti stroške za posamezne dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti,
 • razporejena je po načelu naravne vrste stroškov: materiala, storitev, stroškov dela, amortizacije in drugih stroškov,
 • praktični primeri knjiženj posameznih stroškov po vrstah.

5. MODUL: Povračila stroškov v javnem sektorju

Videoseminar predavateljice Majde Gominšek

6. MODUL: Knjiženje drugih stroškov, izkazovanje prihodkov in odhodkov

Predavateljica:Majda Gominšek
Termin: 23. 05. 2019 9.00 – 11.30

V modulu bodo zajeti:

 • posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih,
 • izkazovanje odhodkov in prihodkov v poslovnih knjigah – posebnosti skupine 46 in 76,
 • izkazovanje prihodkov po denarnem toku in datumu nastanka poslovnega dogodka,
 • praktični primeri knjiženj prihodkov,
 • ugotovitev rezultata – knjiženje,
 • za kaj vse lahko porabimo presežek prihodkov nad odhodki,
 • kako pokrivamo presežek odhodkov nad prihodki

7. MODUL: Davčni obračun

Predavateljica:Majda Gominšek
Termin: 23. 05. 2019 12.15 – 15.00
 • sestava davčnega obračuna in njegove posebnosti za določene uporabnike EKN,
 • kakšne so razlike med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo ter tržno službo,
 • praktični primeri zaključnih knjiženj.

8. MODUL: Obračunavanje DDV v javnem sektorju

Predavateljica: Aleksandra Heinzer
Termin:30. 05. 2019 9.00 – 14.00

V modulu bodo zajeti:

 • uporaba predpisov: gradivo kot pomoč pri reševanju vsakdanjih DDV problemov,
 • prepoznavanje transakcij: kaj je in kaj ni v sistemu DDV,
 • davčni zavezanci za namene DDV:
  • vrste davčnih zavezancev,
  • posebna ureditev za male davčne zavezance,
  • osebe javnega prava kot davčni zavezanci,
 • pomen ID številke za namene DDV,
 • razdelitev transakcij znotraj sistema DDV:
  • obdavčen promet,
  • oproščen promet (prave in neprave oprostitve),
 • dobava blaga:
  • nakup blaga v tujini,
 • dobava in nabava storitev:
  • določanje kraja opravljanja storitev,
  • izvajalci ali naročniki storitev so tujci,
 • stopnja DDV,
 • obdavčljivi dogodek, obveznost obračuna,
 • odbitek DDV:
  • nastanek in obseg pravice,
  • uveljavljanje pravice do odbitka,
  • omejitve odbitka DDV,
  • odbitni delež,
  • popravki odbitka DDV,
 • izdajanje in prejemanje računov,
 • transakcije z nepremičnine in DDV:
  • prodaje in nakupi,
  • oddajanje in najemanje,
 • naročanje dobav po 76.a členu ZDDV-1.

9. MODUL: preizkus znanja v pisni obliki za pridobitev certifikata »Preizkušeni poznavalec računovodenja v javnem sektorju«

Predviden termin: po dogovoru v skupini

Za več informacij in prijavo obišči: https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizku-eni-poznavalec-ra-unovodenja-v-javnem-sektorju-productsemzlg005/

Posted in seminarji in izobraževanje and tagged , , .